gi: ......k/ci

 
 

 

Cc Bc lin hệ em: 0908715201. Em cho giao tận nơi tại: g vấp, Ph Nhuận, Bnh Thạnh. Đối với cc quận ln cận thm dm em 20k nh.(hoặc gh nh lấy dm em)